kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument
Termin od: 
do: 
Kraj: 
Transport: 
tylko Last Minute
 
WARUNKI UCZESTNICTWA NA ROK 2015

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W ROKU 2015 PRZEZ :

BIURO PODRÓŻY "TĘCZA" W BIELSKU-BIAŁEJ (NIP 547-017-18-88, KRS 00000 94562, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i

Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 452, Gwarancja Ubezpieczeniowa (nr M 203794) kosztów powrotu

klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną TU Signal Iduna.

 

1) Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Biurem Podróży "TĘCZA" Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 22c/6 (z biurem obsługi klienta na ul.

Cechowej 6) o udział w imprezie, następuje w momencie:

a) podpisania "Umowy o świadczenie usług turystycznych", przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela B.P.

"Tęcza" lub autoryzowanej agencji albo

b) dokonania przez Klienta rezerwacji internetowej na stronie www.tecza.pl.

2) Przy zawieraniu Umowy, Klient wpłaca 25% ceny imprezy. Dopłatę do pełnej kwoty zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 21 dni przed

datą wyjazdu. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w B.P. "Tęcza", gotówką u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na

konto B.P. "Tęcza".

3) W czasie podróży zagranicznej Uczestnicy są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA z siedzibą w Warszawie ul.

Przyokopowa 31 od następstw nieszczęśliwych wypadków (7000 PLN), kosztów leczenia (15.000 EUR), obejmujących również koszty

leczenia zdarzeń będących wynikiem chorób przewlekłych, a także od utraty bagażu podróżnego (800 PLN). Klient podpisując "Umowę o

świadczenie usług turystycznych" potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na udostępnienie na

prośbę Signal Iduna dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzącego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej i zgadza się na

przeprowadzenie badań przez lekarza wskazanego przez Signal Iduna. Ubezpieczenie to nie obejmuje wyjazdów krajowych.

4) B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi świadczeń określonych w programie imprezy. W przypadku braku realizacji

określonych w programie świadczeń, Klientowi zostanie zaproponowane świadczenie zastępcze lub zwrot wartości świadczeń

niezrealizowanych. Załącznikami do umowy są: niniejsze warunki uczestnictwa, program imprezy określający również świadczenia, pisemne

potwierdzenie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wniesionych

wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych (w takich przypadkach należy zwrócić się do Marszałka Województwa Śląskiego w

Katowicach, ul Ligonia 46, który jest beneficjentem polisy), warunki ubezpieczenia. Wszystkie ww. załączniki dostępne są również na

www.tecza.pl.

5) Osoba do lat 18 może uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

6) B.P. "Tęcza" nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, jeśli jest ono

spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w

wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą.

7) Ceny imprez na rok 2015 zostały ustalone wg stanu prawnego i poziomu cen z dnia 31 października 2014. Cena ustalona w Umowie

może być podwyższona jeśli B.P. "Tęcza" udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu kursów

walut; wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych i podatków. W przypadku takiej zmiany B.P. "TĘCZA" zobowiązuje się

niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

8) Klient zobowiązany jest do stawienia się na miejsce zbiórki podane na Umowie na 15 minut przed czasem odjazdu, z Umową, dowodami

wpłat oraz ważnym dokumentem upoważniającym do przekroczenia granic państw, przez które przebiega trasa wyjazdu. Na wyjazdy

przebiegające przez kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii i Chorwacji oraz na wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Albanii i Bośni wystarczy dowód

osobisty. W chwili druku katalogu (listopad 2014), zgodnie z rozporządzeniem władz Serbii i Macedonii, nie jest wymagany paszport na

przejazdy tranzytowe. W przypadku gdy trasa wyjazdu przebiega przez inne kraje wymagany jest paszport. Takimi imprezami są wyjazdy na

Ukrainę i do Rosji. Z uwagi na konieczność posiadania wizy na wyjazd do Rosji, paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy, posiadać 2

puste sąsiednie strony i musi być on dostarczony do B. P. "Tęcza" wraz ze zdjęciem i wnioskiem wizowym najpóźniej 6 tygodni przed

wyjazdem. Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dokonywania rezerwacji.

9) Klient ma prawo do zabrania jednego bagażu do 20 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg.

10) W trakcie trwania imprezy, Klient jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota, a szczególnie dotrzymywania terminów zbiórek

oraz każdorazowego informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

11) Rezygnacja z imprezy nastąpi w momencie złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji przez

Klienta z udziału w imprezie, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez B.P. "Tęcza"

kosztów związanych z umową. B. P. "Tęcza", podaje informacyjnie, że średnie koszty kształtują się następująco:

a) 10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału, wterminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,

b) 25% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 15-30 dni przed rozpoczęciem imprezy,

c) 50% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy,

d) 60% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 3-6 dni przed rozpoczęciem imprezy,

e) 80% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie poniżej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy

12) Klient może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy

uprawnienia, jeśli osoba ta przejmie jednocześnie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw

nastąpi najpóźniej na 3 dni robocze prze datą wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie pisemnej i być potwierdzone zarówno prze

osobę która umowę zawarła jak i przez osobę przejmującą jej prawa i obowiązki. Za nieziszczoną część ceny imprezy turystycznej klient i

osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

13) Klient ma możliwość (tylko w momencie podpisania umowy), dodatkowego ubezpieczenia się od "kosztów rezygnacji lub przerwania

uczestnictwa w imprezie" z przyczyn losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby

bliskiej, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w Biurze Podróży zawierającym umowę z

klientem lub na stronie internetowej www.tecza.pl .

14) Zgodnie z Art. 7 i Art. 16 ust. 2 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. (o ochronie niektórych praw konsumentów), Konsument, który zawarł

umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni,

od jej zawarcia, z wyjątkiem świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania i transportu.

15) Jeśli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym

wykonawcę usługi oraz B.P. "Tęcza". Przedstawicielem B.P. "Tęcza" w trakcie imprezy turystycznej jest pilot lub rezydent.

16) Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres biura.

17) W przypadku odwołania imprezy B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klienta o tym fakcie i

zaproponowania mu świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Klient jest zobowiązany w terminie do

trzech dni roboczych powiadomić B.P. "Tęcza" o przyjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji. Odwołanie imprezy z powodu nie

zebrania wymaganego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej 10 dni przed dniem planowanego wyjazdu.

18) B.P. "Tęcza" zwraca całkowitą wpłatę za udział w imprezie w przypadkach: odwołania imprezy i jednoczesnej rezygnacji Klienta ze

świadczenia zastępczego, odrzucenia przez Klienta nowych warunków.

19) Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, spór

będzie rozstrzygał właściwy sąd.

20) W sprawach nie uregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa m. in. Kodeksu

Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997o ochronie danych osobowych,

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2014-11-18

 
 43-300 Bielsko-Biała, ul.Grunwaldzka 22 c/6, tel. +48 (33) 811 11 22, fax: +48 (33) 811 11 21, e-mail: biuro@tecza.pl