kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument kliknij aby otworzyć dokument
Termin od: 
do: 
Kraj: 
Transport: 
tylko Last Minute
 
WARUNKI UCZESTNICTWA NA ROK 2016

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W ROKU 2016 PRZEZ :

BIURO PODRÓŻY "TĘCZA" W BIELSKU-BIAŁEJ (NIP 547-017-18-88, KRS 00000 94562, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników

Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 452, Gwarancja Ubezpieczeniowa nr M 205299 kosztów powrotu klientów do kraju, a także

zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną TU Signal Iduna)

 

1) Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Biurem Podróży "TĘCZA" Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 22c/6 (z biurem obsługi klienta na ul. Cechowej 6) o

udział w imprezie, następuje w momencie:

a) podpisania "Umowy o świadczenie usług turystycznych", przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela B.P. "Tęcza" lub

autoryzowanej agencji albo

b) dokonania przez Klienta rezerwacji internetowej na stronie www.tecza.pl.

2) Przy zawieraniu Umowy, Klient wpłaca 25% ceny imprezy. Dopłatę do pełnej kwoty zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 21 dni przed datą wyjazdu.

Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w B.P. "Tęcza", gotówką u autoryzowanego agenta lub przelewem bankowym na konto B.P. "Tęcza".

3) W czasie podróży zagranicznej Uczestnicy są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA z siedzibą w Warszawie ul.

Przyokopowa 31 od następstw nieszczęśliwych wypadków (7000 PLN), kosztów leczenia (20.000 EUR), obejmujących również koszty leczenia zdarzeń

będących wynikiem chorób przewlekłych, a także od utraty bagażu podróżnego (800 PLN). Klient podpisując "Umowę o świadczenie usług

turystycznych" potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wyraża zgodę na udostępnienie na prośbę Signal Iduna

dokumentacji leczenia i zwalnia lekarza prowadzącego leczenie z zachowania tajemnicy lekarskiej i zgadza się na przeprowadzenie badań przez lekarza

wskazanego przez Signal Iduna. Ubezpieczenie to nie obejmuje wyjazdów krajowych.

4) B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi świadczeń określonych w programie imprezy. W przypadku braku realizacji określonych w

programie świadczeń, Klientowi zostanie zaproponowane świadczenie zastępcze lub zwrot wartości świadczeń niezrealizowanych. Załącznikami do

umowy są: niniejsze warunki uczestnictwa, program imprezy określający również świadczenia, pisemne potwierdzenie umowy ubezpieczenia na rzecz

klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych (w

takich przypadkach należy zwrócić się do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, ul Ligonia 46, który jest beneficjentem polisy), warunki

ubezpieczenia. Wszystkie ww. załączniki dostępne są również na www.tecza.pl.

5) Osoba do lat 18 może uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.

6) B.P. "Tęcza" nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, jeśli jest ono spowodowane

wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w

umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą.

7) Ceny imprez na rok 2016 zostały ustalone wg stanu prawnego i poziomu cen z dnia 09 października 2015. Cena ustalona w Umowie może być

podwyższona jeśli B.P. "Tęcza" udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu kursów walut; wzrostu

kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych i podatków. W przypadku takiej zmiany B.P. "TĘCZA" zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym

Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

8) Klient zobowiązany jest do stawienia się na miejsce zbiórki podane na Umowie na 15 minut przed czasem odjazdu, z Umową, dowodami wpłat oraz

ważnym dokumentem upoważniającym do przekroczenia granic państw, przez które przebiega trasa wyjazdu. Na wyjazdy przebiegające przez kraje Unii

Europejskiej, Szwajcarii oraz na wyjazdy do Grecji, Bułgarii, Albanii, Bośni i Czarnogóry wystarczy dowód osobisty. W chwili druku katalogu (listopad

2015), zgodnie z rozporządzeniem władz Serbii i Macedonii, nie jest wymagany paszport na przejazdy tranzytowe. W przypadku gdy trasa wyjazdu

przebiega przez inne kraje wymagany jest paszport. Taką imprezą jest wyjazd na Białoruś. Z uwagi na konieczność posiadania wizy na wyjazd na

Białoruś, paszport musi być ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia wizy, posiadać 2 puste sąsiadujące strony i musi być on dostarczony do B.

P. "Tęcza" wraz ze zdjęciem i wnioskiem wizowym najpóźniej 4 tygodnie przed wyjazdem.

Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dokonywania rezerwacji.

9) Klient ma prawo do zabrania jednego bagażu do 20 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg.

10) W trakcie trwania imprezy, Klient jest zobowiązany do przestrzegania poleceń pilota, które dotyczą realizacji programu, a szczególnie

dotrzymywania terminów zbiórek oraz każdorazowego informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

11) Rezygnacja z imprezy nastąpi w momencie złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji przez Klienta z

udziału w imprezie, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez B.P. "Tęcza" kosztów związanych z

umową. B. P. "Tęcza", podaje informacyjnie, że średnie koszty kształtują się następująco:

a) 10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału, w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,

b) 25% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 15-30 dni przed rozpoczęciem imprezy,

c) 50% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy,

d) 60% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 3-6 dni przed rozpoczęciem imprezy,

e) 80% ceny imprezy w razie rezygnacji w terminie poniżej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy

12) Klient może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia,

jeśli osoba ta przejmie jednocześnie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej na 3 dni

robocze prze datą wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie pisemnej i być potwierdzone zarówno przez osobę, która umowę zawarła jak i przez

osobę przejmującą jej prawa i obowiązki. Za nieziszczoną część ceny imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają

solidarnie.

13) Klient ma możliwość (tylko w momencie podpisania umowy), dodatkowego ubezpieczenia się od "kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w

imprezie" z przyczyn losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej, poważna szkoda w

mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w Biurze Podróży zawierającym umowę z

klientem lub na stronie internetowej www.tecza.pl.

14) Zgodnie z Art. 7 i Art. 16 ust. 2 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. (o ochronie niektórych praw konsumentów), Konsument, który zawarł

umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni,

od jej zawarcia, z wyjątkiem świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania i transportu.

15) Jeśli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym

wykonawcę usługi oraz B.P. "Tęcza". Przedstawicielem B.P. "Tęcza" w trakcie imprezy turystycznej jest pilot lub rezydent. Niezwłoczne zgłoszenie

wadliwości Usługi jest obowiązkiem klienta.

16) Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 15, reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres biura.

17) B.P. "Tęcza" ogranicza swoją całkowitą odpowiedzialność w stosunku do Klienta wynikającą z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług

turystycznych do dwukrotnej wartości imprezy.

18) W przypadku odwołania imprezy B.P. "Tęcza" zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klienta o tym fakcie i

zaproponowania mu świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Klient jest zobowiązany w terminie do trzech dni

roboczych powiadomić B.P. "Tęcza" o przyjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji.

19) Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej 10 dni przed dniem planowanego wyjazdu.

20) B.P. "Tęcza" zwraca całkowitą wpłatę za udział w imprezie w przypadkach: odwołania imprezy i jednoczesnej rezygnacji Klienta ze świadczenia

zastępczego, odrzucenia przez Klienta nowych warunków.

21) Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, spór będzie

rozstrzygał właściwy sąd.

22) W sprawach nie uregulowanych "Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa m. in. Kodeksu Cywilnego,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2015-11-05

 
 43-300 Bielsko-Biała, ul.Grunwaldzka 22 c/6, tel. +48 (33) 811 11 22, fax: +48 (33) 811 11 21, e-mail: biuro@tecza.pl